Nieuw WCM-project De Rosettasteen

Van demonstrator naar marktgereed assetmanagement-model

De Steen van Rosetta is een in 1799 in Egypte ontdekte steen met een tweetalige tekst, geschreven in drie verschillende schriften. De steen bleek een belangrijke sleutel te zijn voor het ontcijferen van hiërogliefen. Met het nieuwe WCM-project De Rosettasteen willen de deelnemers een cruciale rol spelen bij het ontwikkelen van een breed toepasbaar en marktgereed assetmanagement-model voor afvalenergiecentrales.

Nederland telt twaalf afvalverwerkingsbedrijven, die samen zo’n veertig verbrandingslijnen hebben. De energie die vrijkomt bij het verbranden van het afval zetten de bedrijven om in warmte en elektriciteit. Daarmee zijn de afvalverbrandingsinstallaties afvalenergiecentrales (AEC’s) geworden. Behalve de AEC’s zijn er nog een aantal kleinere verbrandingsinstallaties in Nederland.

350 miljoen euro Afvalenergiecentrales hebben te maken met plotselinge stilstand en onderhoudskosten als gevolg van onverwachte schades in de oven. De schades worden veroorzaakt door de soms onvoorziene hoge temperaturen, als gevolg van de wisselende en onbekende samenstelling van het aangeboden afval. Het onderhoud gebeurt dus hoofdzakelijk reactief. Jaarlijks wordt er ongeveer 350 miljoen euro aan onderhoud gespendeerd. De deelnemers aan De Rosettasteen willen dat omvormen naar proactief. Met voorspellend onderhoud worden de onderhoudskosten lager, terwijl de beschikbaarheid en de output van de installaties verbetert.

Breder kijken De Lerende Steen, de voorganger van het nieuwe project, richtte zich vooral op (het beter begrijpen en het voorkomen van onverwachte) schades aan de vuurvaste bekleding van de ovens. Dit leidde onder meer tot de ontwikkeling van een demonstrator van een generiek duurzaam assetmanagement-model. De demonstrator toonde aan dat het mogelijk is om het afvalverbrandingsproces beter te monitoren en bij te sturen. In De Rosettasteen is het de bedoeling om breder te kijken naar systemen die relevant zijn voor onderhoud en voor de bedrijfsvoering , zoals het vuurrooster, de membraamwand en de rookgasreinigingsinstallatie.

Voorspelbaar onderhoud Het is de bedoeling om de demonstrator uit te breiden met deze elementen en eventuele andere subsystemen. Ook de wensen ten aanzien van de bedrijfsvoering van een afvalenergiecentrale moeten worden meegenomen. Belangrijk hierbij is dat de installaties worden voorzien van sensoren die het gebruik en de conditie van de installatie (nagenoeg) real life kunnen volgen. De data die dat oplevert zijn cruciaal voor het assetmanagement-model en nodig voor het nemen van de juiste besturingsbeslissingen. Het model moet uiteindelijk in staat zijn om kort-cyclisch het verbrandingsproces in afvalovens bij te sturen en lang-cyclisch voorspelbaar onderhoud aan te geven.

Energietransitie Projectbegeleider Lex Besselink van WCM: “Met dit project dragen we niet alleen bij aan de verdere economische verduurzaming van de AEC’s, maar ook aan de energietransitie. Door het verbrandingsproces beter aan te sturen en het onderhoud voorspelbaar te maken, wordt het energieverbruik van de ovens efficiënter én verbetert de elektrische energieopbrengst.” Daarnaast zorgt schonere verbranding ook voor minder CO2-uitstoot, een maatschappelijk thema dat nagenoeg dagelijks in de belangstelling staat. Door vanaf de start van het project aandacht te besteden aan het delen van de nieuw opgedane kennis, draagt het project ook bij aan de human capital agenda. Doordat de deelnemers nieuwe kennis en vaardigheden opdoen, verbetert hun concurrentiepositie en kunnen ze mogelijk nieuwe markten betreden.

Data verzamelen De Rosettasteen start dit najaar met het verzamelen van alle relevante en werkelijke data. Asset owners, serviceproviders en andere stakeholders worden hierbij betrokken. Vervolgens wordt het assetmanagement-model verder gevoed en aangepast. Daarna volgt een testfase en uiteindelijk de implementatie in een real life omgeving. Er is een grote rol weggelegd voor AMC Tools and Training die in nauwe samenwerking met afvalenergiecentrale HVC en Kessec de sturingsvariabelen vastlegt in het assetmanagement model. Ook de Hogeschool van Amsterdam zal zich verder inzetten op het ontwikkelen van zijn maintenance-onderwijs. De Rosettasteen zal casusmateriaal aanleveren en studententeams en (afstudeer)stagiaires zullen dit in projectopdrachten uitvoeren. Ook beroepsonderwijsinstelling Kraiterien zal op basis van de ervaringen uit het project zijn onderwijs aanpassen en actualiseren.

De deelnemers aan De Rosettasteen zijn: Gouda Vuurvast Services (serviceprovider voor AEC’s), AMC Tools & Training (ontwikkelaar assetmanagement-model), Kessec (expert in afvalverbrandingsinstallaties), Kraitierien (beroepsonderwijs afvalverwerkingssector) en WCM als penvoerder. Deze partijen ontvangen een financiële bijdrage uit het REACT-fonds van de EU. Deelnemende partijen die met eigen middelen meedoen, zijn de afvalverwerkingsbedrijven HVC Alkmaar en AEB Amsterdam en onderwijspartner Hogeschool van Amsterdam. De kick-off van het project was afgelopen juni. De looptijd is tot 31 december 2023.

40 meter boven de afvalbunkers van HVC Alkmaar